Địa chỉ: Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ: Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh